Regulamin ogólny Parku Linowego „Po Prostu Park"


1. Asekuracja w Parku Linowym polega na samodzielnym wpinaniu karabinków w liny asekuracyjne, jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie wykonywać tej czynności, nie może wchodzić na przeszkody Parku.
2. Przechodzenie przez tory linowe wiąże się z ryzykiem doznania urazu. Niestosowanie się do Zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „Po Prostu Park” może być przyczyną poważnych wypadków. Osoba decydująca się na przejście torów musi posiadać predyspozycje psychofizyczne adekwatne do tego typu aktywności fizycznej.
3. Z Parku Linowego mogą korzystać:
◦ dzieci w wieku 6-13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, pod opieką dorosłego nadzorującego,
◦ osoby niepełnoletnie w wieku 14-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
◦ osoby pełnoletnie.
4. Dorosły nadzorujący to osoba pełnoletnia (rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona), która prowadzi nadzór nad niepełnoletnim poniżej 14 roku życia podczas jego przejścia przez tory Parku Linowego; osoba nadzorująca zostaje odpowiednio przeszkolona z zakresu nadzoru nad dzieckiem i znajduje się w takim miejscu, aby widzieć dziecko podczas pokonywania toru i w razie potrzeby móc interweniować słownie.
5. Z atrakcji Parku mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem i zrozumiały jego treść, uiściły opłatę, podpisały odpowiednie oświadczenie (lub podpisał je ich opiekun) oraz pomyślnie przeszły szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „Po Prostu Park”.
6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające nie mogą korzystać z Parku Linowego. Osoby, wobec których obsługa Parku Linowego będzie miała przypuszczenie, że nie spełniają tego wymagania, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Parku.
7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Parku Linowego.
8. W Parku Linowym „Po Prostu Park” są 4 trasy – szkoleniowa, łatwa, średnia i trudna. Na każdą z nich można wejść jedynie, gdy ma się odpowiedni wzrost. Minimalny wzrost, aby wejść na łatwą trasę to 120 cm, łatwą i średnią – 140 cm, a na trudną – 160 cm.
9. Osoby o wzroście znacznie wyższym niż wymagane minimum mogą korzystać z danej trasy, ale muszą zachować szczególną ostrożność. Wysokość asekuracji oraz budowa przeszkód dostosowana jest optymalnie do osób o wzroście bliskim minimum dla danej trasy. Wpięcie do liny asekuracyjnej zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osobom wyższym lina może przeszkadzać podczas przejścia, a w momencie odpadnięcia można uderzyć o elementy przeszkody.
10. Wejście na przeszkody Parku Linowego może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez Instruktora Parku.
11. Rodzaje i ceny biletów określa Cennik Parku Linowego „Po Prostu Park”.
12. Zasady korzystania z programów lojalnościowych ustalane są przez dostawców owych programów.
13. Jeśli po zakupie biletu przejście przez trasy Parku okaże się niemożliwe z przyczyn meteorologicznych bądź z winy Parku Linowego „Po Prostu Park”, możliwy jest zwrot biletu lub wymiana biletu na wejściówkę upoważniającą do skorzystania z atrakcji Parku w innym terminie (za zgodą klienta).
14. Osobom, które po założeniu sprzętu oraz zakończeniu szkolenia zrezygnowały z przejścia tras lub ich części, nie przysługuje możliwość zwrotu biletu, chyba, że przyczyna rezygnacji nie leży po ich stronie.
15. Po przeszkodach Parku należy poruszać się zgodnie z Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Parku Linowym „Po Prostu Park”.
16. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „Po Prostu Park” zobowiązane są:
– przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu oraz stosować się do poleceń Instruktorów,
– na atrakcjach Parku wykorzystywać techniki i zasady poznane na szkoleniu
– stosować się do instrukcji znajdujących się przy danych przeszkodach.
Jeśli jakiekolwiek informacje są niezrozumiałe lub nieczytelne należy bezwzględnie poinformować o tym Instruktora.
17. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, bezpośrednio pod trasą Parku oraz w pobliżu zjazdów.
18. Instruktor może odmówić udostępnienia atrakcji Parku (lub ich części) lub nakazać ich opuszczenie, gdy występują niekorzystne warunki meteorologiczne, które zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji lub istnieje inne potencjalne zagrożenie dla korzystających z Parku bądź dla instruktorów.
19. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
20. Na terenie Parku Linowego „Po Prostu Park” zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
21. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
22. Jeżeli korzystający z atrakcji Parku umyślnie narusza zapisy regulaminu stwarzając tym zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników może zostać poproszony o opuszczenie Parku.
23. Sprawy nie objęte regulaminem regulują zapisy Kodeksu Cywilnego.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym „Po Prostu Park”

1. Osoby korzystające z Parku Linowego otrzymują od instruktora sprzęt dedykowany do poruszania się po Parku (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
2. Niedopuszczalne jest korzystanie z prywatnego sprzętu asekuracyjnego.
3. Sprzęt zakłada instruktor, po założeniu sprzętu niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
4. Biżuterię, telefony komórkowe, okulary (poza korekcyjnymi) itp. należy zdjąć lub zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia właściciela oraz pozostałych klientów Parku.
5. Długie włosy należy związać w kucyk i w miarę możliwości schować pod kaskiem.
6. Asekuracja na torach Parku polega na byciu wpiętym do stalowej liny asekuracyjnej poprzez dwa niebieskie karabinki (w momencie przepinania przez jeden). Bloczek jest przyrządem dodatkowym – wykorzystywanym jedynie podczas zjazdów.
7. Punkty wpięć karabinków oznaczone są kolorem niebieskim, bloczka zjazdowego – czerwonym.
8. Karabinki należy wpinać tak, aby zamki układały się w przeciwne strony.
9. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest poprawnie zamknięty.
10. Przemieszczając się po Parku Linowym karabinki należy przepinać pojedynczo, niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie obydwu karabinków naraz.
11. Gdy na stalowej linie, obok niebieskiego oznaczenia, znajduje się również czerwone, to należy wpiąć tam bloczek. Bloczek wpinany jest w linę jako pierwszy, tak aby lonża nie była skręcona. Następnie, za bloczkiem, wpinane są karabinki, kolejność przyrządów na linie oznaczona jest kolorami.
12. Przed wpięciem się w linę do zjazdu należy upewnić się czy na linie i na kolejnym podeście nie ma innego użytkownika.
13. Podczas zjazdu należy trzymać obie dłonie na lonży bloczka, jedynie w sytuacji opisanej w punkcie 16 również lonży karabinków.
14. Chwytanie stalowej liny w czasie zjazdu grozi poważnym skaleczeniem.
15. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca. Zalecana jest jazda przodem, w przypadku ewentualnego obrotu należy zmniejszyć prędkość zgodnie z instrukcjami z punktu 16.
16. Aby zmniejszyć prędkość podczas zjazdu (ze względu na osobiste preferencje, zbyt dużą prędkość spowodowaną nieproporcjonalną wagą użytkownika lub ewentualny obrót ciała) należy ciągnąć za lonże karabinków – mechaniczne tarcie o linę spowolni zjazd.
17. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać liny za bloczkiem (aby powracający bloczek nie najechał na rękę) ani żadnego innego elementu poza dodatkową pętlą.
18. W ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
19. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny niemożliwe jest prawidłowe zakończenie zjazdu (przekręcenie się tyłem, niezłapanie dodatkowej pętli itd.) należy spokojnie, w pozycji siedzącej amortyzującej ewentualne uderzenie, odbić się od materaca, poczekać aż się odjedzie z powrotem, zaczekać do całkowitego zatrzymania, a następnie chwytając liny nośnej ustawić się głową w kierunku jazdy i dociągnąć do podestu.
20. Po zjeździe należy zachować następującą kolejność przepinania przyrządów: najpierw przepinane są karabinki do pętli przy drzewie, następnie wypinany jest bloczek i wpinany do szpejarki z boku uprzęży.
21. Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej i drabinki karabinki lonży należy przepinać tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
22. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie wolno skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
23. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba.
24. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
25. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, aby zostać bezpiecznie sprowadzonym na ziemię.

Kontakt

Masz pytania? Chętnie odpowiemy na nie wszystkie.

Kontakt

Tel. +48 668 998 337
E-mail: rezerwacje@poprostupark.pl

Przyjmujemy tylko rezerwacje grupowe dla min. 10 osób – pozostały zainteresowanych zapraszamy bez konieczności rezerwacji !!

Social media